Privacy Verklaring (AVG)

Foto DIT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Foto DIT
Pasbree 51
7103 BW WINTERSWIJK
+31 (0)6 13960426, +31 (0)6 83150982
info@fotodit.nl
www.fotodit.nl
KVK-nummer: 69065381

Persoonsgegevens die wij verwerken
Foto DIT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Foto DIT verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • De foto’s gemaakt in opdracht van u. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. De website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Foto DIT raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@fotodit.nl, dan wordt deze informatie verwijderd. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Foto DIT persoonsgegevens Foto DIT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Foto DIT verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Uitzondering op het totaal verzamelen van persoonsgegevens.
Bij schoolfotografie worden alleen de voornaam, achternaam en de groep/klas genoteerd. Zonder deze gegevens is de opdracht niet uitvoerbaar. De foto’s worden met de verzamelde gegevens geplaatst bij OYPO, zijnde de uitvoerder van de bestellingen van de foto’s. OYPO heeft een eigen privacyverklaring en verwerkersovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Foto DIT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto DIT) tussen zit.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Foto DIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Foto DIT verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Foto DIT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Foto DIT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die Foto DIT gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Foto DIT hiermee haar website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto DIT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotodit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine read-able zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Foto DIT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit persoonsgegevens/tip-ons

Foto DIT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@fotodit.nl

Privacy verklaring Foto DIT

 

error: Content is protected !!